PDF

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBÍCH ÚDAJŮ

Jako společnost NJ Travel B.V., Identifikační č.: 63133792, se sídlem Piet Heinstraat 7 7204 JN, Zutphen, Nizozemí (dále jen „Společnost“) jsme ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně Osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“) správcem Osobních údajů. Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zpracování Osobních údajů.

1 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Svým zákazníkům nabízíme na stránkách https://dalnicniznamkarakousko.cz/ a https://dalnicniznamkaslovensko.cz/ (dále jen „Internetové stránky“) službu zprostředkování úhrady poplatku za užití zpoplatněných rakouských a slovenských pozemních komunikací (dále jen „Služba“).
1.2 Osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
(a) komunikovali jste s námi písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) a sdělili jste nám Osobní údaje;
(b) jste naším zákazníkem – fyzickou osobou, případně podnikající fyzickou osobou.

2 KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Zpracováváme následující Osobní údaje:
(a) jméno a příjmení,
(b) e-mailová adresa,
(c) poznávací značka a stát registrace automobilu, který zákazník plánuje užít na rakouských nebo slovenských pozemních komunikací a má zájem uhradit poplatek za toto užití,
(dále jen „Osobní údaje“).

3 SOUBORY COOKIES

3.1 Na internetových stránkách používáme soubory cookies.
3.2 Cookies jsou krátké textové soubory, které Internetové stránky ukládají ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se na Internetové stránky vrátíte.
3.3 Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
3.4 Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany Internetových stránek a cookies našich zpracovatelů.
3.5 Soubory cookies jsou na Internetových stránkách užívány za účelem:
(a) umožnění základního fungování internetového obchodu;
(b) měření návštěvnosti internetového obchodu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků v internetovém obchodu.

4 PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

4.1 Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:
(a) Poskytování Služby a plnění závazků vyplývajících z dohod nebo jiných ujednání.
Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.
(b) Plnění zákonných povinností.
Mezi nám uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů.

5 ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Pro efektivní poskytování Služby a plnění smluv máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše Osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich Osobních údajů mohou provádět zejména:
(a) poskytovatelé softwarových a IT služeb;
(b) poskytovatelé účetních služeb;
(c) poskytovatelé platebních služeb;
(d) další poskytovatelé služeb, které v současnosti Společnost nevyužívá.
5.2 Vaše Osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie.

6 DOBA ULOŽENÍ

6.1 Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování Osobních údajů:
(a) Pokud je právním titulem pro zpracování Osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme v případě poskytování Služby Osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 3 let od ukončení smluvního vztahu, v ostatních případech zpracováváme Osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
(b) Pokud je právním titulem pro zpracování Osobních údajů plnění našich zákonných povinností, zpracováváme Osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

7 VAŠE PRÁVA

7.1 Ve vztahu k Osobním údajům máte zejména následující práva:
(a) Právo na přístup k Osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše Osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
(b) Právo Osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich Osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.
(c) Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich Osobních údajů.
(d) Právo na výmaz Osobních údajů - v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Osobní údaje, které se vás týkají.
(e) Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše Osobní údaje předali třetí osobě.
(f) Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše Osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
(g) Právo podat stížnost - v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů.

8 KONTAKTY

8.1 Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování Osobních údajů nebo nám sdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše Osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:
NJ Travel B.V.
adresa: Piet Heinstraat 7 7204 JN, Zutphen, Nizozemí
E-mail: contact@njtravel.nl

9 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud odmítnete poskytnout Osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout Službu.
9.2 Naše Společnost neprovádí žádnou činnost zpracování Osobních údajů, v rámci níž by docházelo k profilování.
9.3 Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.